Nostaljik Türk filmleri  |   Nostaljik Yabancı filmler  |   İstanbul AVM'ler  |   Ankara AVM'ler  |   İzmir AVM'ler  |   Kıbrıs AVM'ler  |  

Manisa

Manisa (kent) (sehir)

Manisa (kent), Manisa ilinin merkezi. Manisa kenti, aynı adı taşıyan da­ ğın kuzey eteğinde, Gediz ovasına doğru alçalan eğimli bir yüzey üstünde kurulmuştur. TARİH Kaynaklara göre, Batı Anadolu`ya yerleşen Tesalya kö­ kenli Magnetler tarafından İ.Ö.3000`e doğru kurulan (günümüzdeki adı, Latince Magnesia, yani `Magnetler ülkesi` adından türemiştir) Manisa, İ. Ö. VII. ve VI. yy1 larda Lidya ı egemenliği altında kaldı. Daha sonra Perşler tarafından alınıp, Sardeis satraplığına bağlandı. İ.Ö. 333`te Büyük İskender tarafından alınıp, İskenderun ölümünden sonra toprakları mirasçıları arasında paylaşılınca Selefkilerin payına düştü. İ.Ö. 190-İ.Ö. 133 yılları arasında Bergama Krallığı`na, daha sonra da Bergama Krallığı`nın bütün topraklarıyla birlikte Roma İmparatorluğuma katıldı ve Bergama, İzmir, Sardeis kentlerine giden yolların kavşağında bulunduğundan hızla gelişti. Bu arada birkaç depremden de zarar görüp, İ. S. 395`te Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Doğu Roma (Bizans) topraklarında kaldı ve surlarla çevrilerek, günümüzde Sandıkkale adı verilen iç kaleyle tahkim edildi. Haçlıların Anadolu`ya girdikleri dönemde bir sü­ re İznik Rum İmparatorluğu`nun etki alanı içinde kalıp, 1222`den sonra İznik Rum İmparatorluğu`nun, İznik`ten sonraki ikinci önemli merkezi haline geldi. XIV. yy`da Saruhan Bey tarafından fethedilip, Saruhanoğulları Beyliği`nin merkezi olan (1313) kent, yüzyılın sonlarına doğru Yıldırım Bayezit tarafından Osmanlı topraklarına katıldı (1390), Ankara Savaşı`ndan (1402) sonra Timur, tarafından Saruhanoğullarına geri verildiyse de, Çelebi Mehmet tarafından kesin olarak fethedildi (1410). Osmanlı yönetim örgütünde Anadolu eyaletine bağ­ lı Saruhan sancağının merkezi olan, birsüre şehzadelerin valilik yaptıkları Manisa kenti, anıtlarla süslendi. XVI. yy`da softa ayaklanmalarından, XVII. yy`da Celali ayaklanmalarından zarar görüp, XIX. yy`ın ilk yarısında Mısır, valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa`nın oğlu İbrahim Pa- şa`nın eline geçti. 8 Nisan 1833`te imzalanan Kütahya Antlaşmasıyla geri verilip, XIX. yy`ın ikinci yarısında İzmir`den başlayarak Gediz vadisini izleyen demiryolunun ulaşmasıyla, ekonomik açıdan gelişmeye başladı. 25 Mayıs 1919`da Yunan işgaline uğrayıp, 8 Eylül 1922`de işgalden kurtulduysa da, Yunanlıların çekilirken çıkardıkları yangınlarda üçte ikiye yakını yandı. GÜNÜMÜZDE MANİSA Yunan işgalinden neredeyse bir yangın yerine dönmüş halde kurtulan Manisa, cumhuriyet döneminde aşağı yukarı bütünüyle yeniden kuruldu. Cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımında (1927) nüfusu 30 000`i bulmazken (28 635), 1975`te 80 000`e yaklaştı. İlk olarak 1985`te 100 000`i aşıp (127 012), 1990`da 158 928`i bulmasıyla, İzmir ve Denizli`den sonra EgeBölgesi`nin üçüncü büyük kenti oldu. Günümüzde Manisa`nın eski mahalleleri Manisa da­ ğının dik yamacında kurulmuş kale önünde yeralır (bu kesim dolambaçlı ve karışık yollarıyla dikkati çeker). Birbirini dik kesen sokaklarıyla modern görünüşlü yeni kesimler, daha alçak ve daha az eğimli alanda, kuzeydeki istasyona ve batıya doğru gelişmiştir.

Manisa (il) (sehir)

Manisa (il), EgelBölgesi`nde`il. Yüzölçümül 3 810 km2, nüfusu 1990 sayımına göre 1 154 418 olan Manisa ili, 16 ilçeye ayrılmıştır: Merkez, Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu. Kuzeyde Balıkesir, kuzeydoğuda Kütahya, doğuda Uşak, güneydoğuda Denizli ve Aydın, güneyde ve batı­ da İzmir illeriyle sınırlı olan Manisa ilinin yüzeyşekillerinde, geniş tabanlı ovalar ile bu ovaları birbirinden ayı­ ran dağ kütlelerinin birbirini izlediği dikkati çeker. Geniş tabanlı ovalar, Bakırçay vadisi ile Gediz vadisinin genişlediği kesimlerdir. Gediz vadisiyle birleşen Akhisar çayı (ya da Kum çayı) ve Nif çayı vadilerinde de, Akhisar ovası ve Nif (Kemalpaşa) ovaları gelişmiştir (bu sonuncu ovanın büyük kesimi İzmir ili sınırları içinde kalır). Bakır- çay ovası ile Gediz ovası, birbirinden Yunt dağı kütlesiyle ayrılır. Gediz ovasının güneyinde de, kalk°r yapılı bir kubbe gibi, Manisa dağı yükselir. Yükseltisi 1 500 m`yi aşan Manisa dağının batısında, ondan Sabuncu beliyle ayrılan Yamanlardağı yeralır. İlin en güneyinde, Manisa ili ile İzmir ilini ayıran sınır çizgisi üstünde yeralan Bozdağlar, İzmir ilindeki Küçük Menderes vadisi ile Manisa ilindeki Gediz vadisini birbirinden ayırır. Manisa ilinin İçbatı Anadolu bölümünde yeralan do­ ğu kesimindeyse, yüzey şekillerinin görünüşü, vadilerle yarılmış dalgalı yaylalar halindedir. Yayla kuzeydoğuda, Balıkesir il sınırına doğru yükselir; ayrıca, güney kesimdeki Kula yöresinde, etkinliğini yakın döneme kadar sürdürmüş yanardağlar ve lav akıntıları görülür. Bu nedenle, Eskiçağ`da yöreye Katakekaumene (`Yanıkyö- re`) adı verilmiştir. Manisa ilinde, Akdeniz ikliminin az çok karasallaşmış bir biçimi egemendir. Kara iklimi ezelliği, ilin doğusundaki yüksek kesimde daha belirginleşir. II merkezindeki meteoroloji istasyonunun gözlemlerine göre, en soğuk ay ortalaması 6,8 °C, en sıcak ay ortalaması 17,7 °C, gü­ nümüze kadar kaydedilen en düşük sıcaklık-17,5 °C (4.1.1942), en yüksek sıcaklık 44,5 `C`tır (23.8.1958). Yıllık yağış tutarı Akhisar`da 609 mm, Manisa kentinde 747 mm`dir. Yağışların yarıdan çoğu kış mevsiminde düşer. İlin alçak kesimlerinde, kışın yapraklarını dökmeyen Akdeniz bitki örtüsü egemendir; yükseklerdeyse meşe, kızılçam, karaçam ve ardıç türlerine rastlanır. Manisa ilindeki suların büyük bölümü Gediz ırma­ ğında toplanarak Ege denizine ulaşır. Kula`nın doğusunda il topraklarına giren Gediz`in başlıca kolları, Ala­ şehir dolaylarından gelen Kum çayı ile Kemalpaşa ovasından gelen Nif çayıdır. Manisa ilinin kuzeybatı kesiminin suları da, Bakırçay aracılığıyla Ege denizine dökülür. İlin başlıca gölü, Gediz vadisinin genişlediği birçöküntü alanında yeralan Marmara gölüdür (34 km2). En önemli yapay gölse, Gediz üstündeki Demirköprü baraj gölü­ dür. EKONOMİ Manisa ilinin alüvyonlu ova topraklarında, çeşitli tarım yapılır; ama İçbatı Anadolu yaylası kesiminde, çeşitlilik azalır ve tahıl üretimi ağır basar. İlin toprak bölünüşünde, ekili alanların büyük bölümünü tahıl tarlaları kaplar. Tahıl türleri arasında buğday başta gelir. Onu arpa ve mısır izler. Sanayi bitkileri arasında ilk sırayı tütün (Akhisar, Manisa ve Turgutlu`da yetiştirilir), ikinci sırayı pamuk (başlıca yetişme alanı Gediz vadisidir) alır. Dikili alanlar arasında zeytinlikler az yer tutar. Buna karşılık üzüm bağları yaygındır. EgeBölgesi`ninözel önem taşı­ yan üzümü olan çekirdeksiz kurutmalık üzüm (sultaniye, güneşdamlası), Gediz vadisinin orta kesiminde (Alaşehir, Manisa) bol miktarda yetiştirilir. İlin hayvan varlığında yarım milyonu aşan sayıda koyun ve az sayı­ da kılkeçi sayılabilir. Büyükbaş hayvan sayısı azdır. Manisa ilinin başlıca yeraltı gelir kaynağı Soma`daki ‘ linyit yataklarıdır. Birinci Dünya Savaşı`ndan önce ve savaş sırasında da işletilmiş olan bu yataklar, 1939`da özel kesimden Etibank`a geçerek, daha verimli işletilmeye başlamıştır. Soma dolaylarında, özel kesimin iş­ lettiği dağınık linyit yatakları da vardır. İlin başlıca sanayi kuruluşları, merkezde ve Turgutlu`da toplanmıştır. Çeşitli ilçelerde ayrıca, zeytinyağı yapım yerleri, sabun ve deterjan yapan kuruluşlar da vardır. ULAŞIM Manisa`nın ulaşımında önemli rol oynayan demiryolları, cumhuriyet döneminden önce yabancı şirketler tarafından yapılmış, sonradan devletleştirilmiştir: ıXIX. yy. sonunda bir Fransız şirketi İzmir`den (Basmahane) Manisa-Kasaba`ya (Turgutlu) kadar giden bir hattın yapımını üstlenmiş, yüzyıl sona ermeden bu hat, bir yandan Afyon`a, bir yandan da Soma`ya uzatılmıştır. Karayollarıysa, ancak, cumhuriyet döneminde geliştirilmiş­ tir.

Manisa lalesi (bitki)

Manisa lalesi, Düğünçiçeğigiller ailesinden, 20`ye yakın türü bulunan bitki cinsi (Bil. a. Anemone). Manisa lalesi cinsi üyelerinin boyları, 24 cm`yi bulabilir. Türlere göre eflatun, beyaz ya da kırmızı renkli çiçekler açar, bahçelerde süsbitkisi olarak yetiştirilirler.

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

Bi` İlhan İrem Vardı
Bi` İlhan İrem Vardı Devamı
Komünist Başkan
Komünist Başkan Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Meşru Müdafa
Meşru Müdafa Devamı
Ah Asuman!
Ah Asuman! Devamı
Kaplanlar
Kaplanlar Devamı

Şahane Misafir
Şahane Misafir Devamı
Imparator
Imparator Devamı
Şaşkın Baba
Şaşkın Baba Devamı

Orman Çetesi
Orman Çetesi Devamı
Yarın Olmaz Şimdi
Yarın Olmaz Şimdi Devamı
Otel
Otel Devamı

Memleket
Memleket Devamı
Krull
Krull Devamı
Süpermen Dönüyor
Süpermen Dönüyor Devamı