Nostaljik Türk filmleri  |   Nostaljik Yabancı filmler  |   İstanbul AVM'ler  |   Ankara AVM'ler  |   İzmir AVM'ler  |   Kıbrıs AVM'ler  |  

Kastamonu

Kastamonu (kent) (sehir)

Kastamonu (kent), Kastamonu ilinin merkezi. Kastamonu kenti, Karadeniz Bölgesi`nin Batı Karadeniz Bölümü`nün iç kesimlerinde İlgaz dağlarının kuzey yamaçlarından inerek Gökırmak`a ulaşan Karaçomak deresinin (Kastamonu suyu da denir) vadisinde, 790 m yükseltide kurulmuştur.
TARİH Kastamonu, Anadolu Selçuklu devletini kuran Süleyman Şah`ın uç beylerinden EmirGümüştigin tarafından 1084`te fethedilip, merkezi Sivas olan Danişmentoğulları Beyliği`nin topraklarına katıldı. 1096-99 arasındaki Birinci Haçlı Seferi sırasında Bizanslılar tarafından geri alınıp, 1223`te Anadolu Selçuklu devletinin komutanlarından Hüsamettin Çoban tarafından yeritden fethedildi ve 1227`de yörede kurulan Çobanoğulları Beyli­ ği`nin merkezi oldu. 1384`te beyliğin ikiye bölünmesiyle Candaroğulları Beyliği`ne geçip, 1392`de Yıldırım Bayezit tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. Ankara Savaşı`ndan (1402) sonra, Timur`un İsfendiyar Bey`e verdiği Candaroğulları Beyliği, Fatih Sultan Mehmet`in Trabzon seferi dönüşünde (1462), kesin olarak OsmanlI topraklarına katılıp, Anadolu eyaletini oluşturan sancaklardan birinin merkezi oldu. Celali ayaklanmalarından zarar görmesine karşın bir ticaret merkezi olarak önemini koruyup, Tanzimat`tan sonra, il merkezi oldu ve XIX. yy`ın sonlarında nüfusu 15 000`e yaklaştı. GÜNÜMÜZDE KASTAMONU Cumhuriyet döneminin başlarında aynı adlı ilin merkezi olan Kastamonu kentinin nüfusu, 1927‘de yapılan cumhuriyetin ilk nüfus sayımında 15 000`i bulmuyordu. Bu sayı 1950 yılına kadar daha da gerileyip (1950 sayımında 13 597 nüfus), 1955`te 15 000`i (15 664), 1960`ta 20 000`i (20 307), 1980`de 35 000`i (35 464), 1990 sayımında da 50 000`i aştı (51 560). Günümüzde Kastamonu, Karaçomak deresinin iki yakasındaki çukur alandan başlayarak, vadiyi çevreleyen yamaçlara doğru tırmanır. Derenin iki yakasını geniş caddeler izler. Kentin iki yakası, dere üstünde bulunan köprülerle (başlıcaları Nasrullah köprüsü) birbirine bağlanmıştır. İş merkezi, Karaçomak deresinin sol (batı) yakasında, resmî binalar daha çok sağ (doğu) yakasında yeralır.

Kastamonu (il) (sehir)

Kastamonu (il), Karadeniz Bölgesi`nin Batı Karadeniz bölümünde il. Yüzölçümü 13 108 km2, nüfusu 1990 sayımına göre 423 61 1, merkezi Kastamonu kenti olan Kastamonu ili, 20 ilçeye ayrılmıştır: Merkez, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrakâni, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Şeydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya. Kuzeyde Karadeniz dağları, doğuda Sinop, güneydoğuda Çorum, güneyde Çankırı, batıda Zonguldak ve Bartın illeriyle sınırlı olan Kastamonu ilini, Batı Karadeniz dağlarının ilk iki sırası engebelendirir. Birinci sırayı, Karadeniz`e paralel uzanan ve kıyının hemen gerisinde başlayan Küre dağları (ya da İsfendiyar dağları) oluşturur. Bu sıra ile ikinci sırayı oluşturan İlgaz dağlarını, Gö- kırmak (Kızılırmak`ın kolu) vadisi birbirinden ayırır. İlin güneydoğu kesimindeki İlgaz dağları, güneybatıya doğru Çankırı ilinde devam ederlerse de, en yüksek noktaları ( 2 587 m), Kastamonu ili sınırları içindedir. Kastamonu ilinde, denize komşu olmaktan yararlanan kıyı boyu ve kıyı dağlarının denize bakan yamaçları ile dağların denizden ayırdığı tabanı az çok yüksek ovalararasında, iklim bakımından büyükfarklargörülür. Kı­ yıda kışları ılık, yazları serin, yağışları bol (İnebolu`da en soğuk ay ortalaması 6,6 °C, en sıcak ay ortalaması 21,4 °C, yıllık yağış tutarı 1 052 mm), her mevsimi yağışlı bir iklim egemendir; ama dağların gerisinde iklim sertleşir, yağışlar azalır. Bu kesimin iklimine örnek oluşturan il merkezinde, en soğuk ay ortalaması -1,1 °C, en sıcak ay ortalaması 20,2 °C, günümüze kadar kaydedilen en düşük sıcaklık -26,9 °C (9.1.1935), en yüksek sıcaklık 38,9 °C`tır (18.7.1962); yıllık yağış miktarı ortalama olarak 450 mm`dir. Kastamonu ilinin bitki örtüsünde, ormanlık alanlar geniş yer tutar. Kıyı kesiminde orman, nemcil özellik ta­ şır. Alçak kesimlerde kayın, gürgen ve meşe gibi yayvanyapraklılar, yükseklerde köknar gibi iğneyapraklılar ağır basar. İç kesimlerde orman, daha kurakçıl bir özellik alır: Karaçamlar ve sarıçamlar. İlin bütün suları Karadeniz`e dökülür. Doğu ve güney kesimlerin suları Gökırmak ve Devrez çaylarıyla Kı­ zılırmak`ta, güneybatı kesiminin suları da Araç çayı ve Soğanlı çayı aracılığıyla Filyos çayında toplanarak Karadeniz`e ulaşır. Bazı sular da doğrudan doğruya Karadeniz`e iner. Bunlar arasında en önemlisi Devrekani çayı­ dır.
EKONOMİ Kastamonu ilinin ekonomisi, geniş ölçüde tarıma dayanır. Tarıma ayrılan alanlar içinde, tahıl ekimi geniş yer tutar. Tahıl türleri arasında buğday başta gelir; onu arpa izler; mısır ekimi de önemlidir. Sulak vadi tabanlarında çeltiktarımı yapılır(en çok Gökırmak ve Devrez vadilerinde gelişmiştir). Sanayi bitkileri arasında en çok şekerpancarı üretilir (Kastamonu ilinin geleneksel sanayi bitkisi olan kenevir, eskiden birinci sıradayken, günümüzde yerini şekerpancarına bırakmıştır). Meyvecilikte elma ağaçları ağır basar: En çok kıyı kesimi ile Devrez ve Gökırmak vadilerinde görülen elma ağaçlarının il sınırları içindeki sayısı, 1 milyonu aşmıştır. Ağaç sayısı bakı­ mından ikinci sırada fındık ağacı gelir. Kastamonu ilinin hayvan varlığında, koyunun ardından ikinci sırada tiftik keçisi gelir.Sığır ve kıl keçisi sayısı azdır. Kastamonu ili sınırları içindeki en önemli yeraltı gelir kaynağı, Küre`deki pirit yataklarıdır. Bozkurt ilçesinde küçük bir cıva işletmesi vardır. Azdavay`daki kömür ocakları, günümüzde işletilmemektedir. Kastamonu ilindeki başlıca sanayi kuruluşları Küre Bakırlı Pirit İşletmesi, Kastamonu Şeker Fabrikası, Süt Mamulleri Fabrikası, Cide Kereste-Parke Fabrikası`dır. Ayrıca, çeltik ekimi yapılan kesimlerde, çeltik fabrikaları (özellikle Tosya`da) vardır. ULAŞIM Kastamonu ilinin ulaşım ağı, doğu-batı doğrultulu vadilerden geçen yollar ile, bunları dik olarak kesen ve dağ sıralarını aşan, kuzey-güney doğrultulu yollardan olu­ şur. Batıdan, İstanbul doğrultusundan gelen karayolu, Araç vadisinden geçerek Kastamonu iline girer ve do­ ğuda Gökırmak vadisinden geçerek il topraklarından çıkar. Bu yoldan Kastamonu kentinde kuzeye ayrılan bir yol, İsfendiyar dağlarını Ecevit geçidinde aşarak, İnebolu`da Karadeniz kıyısına varır; güneye doğru uzanarak İlgaz dağlarını aşar ve Çankırı üstünden Ankara`ya ulaşır.

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

Bi` İlhan İrem Vardı
Bi` İlhan İrem Vardı Devamı
Komünist Başkan
Komünist Başkan Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Operasyon: Argo
Operasyon: Argo Devamı
Lanet
Lanet Devamı
Ajan Robot
Ajan Robot Devamı

Şifalı Eller
Şifalı Eller Devamı
Bana Bir Şeyhler Oluyor
Bana Bir Şeyhler Oluyor Devamı
Canevimden Vurdular
Canevimden Vurdular Devamı

Sensiz Olmaz
Sensiz Olmaz Devamı
Toprağın Gelini
Toprağın Gelini Devamı
Samurayın Gözyaşları
Samurayın Gözyaşları Devamı

Geçmişteki Sır
Geçmişteki Sır Devamı
Süskind
Süskind Devamı
Yedi Bela Hüsnü
Yedi Bela Hüsnü Devamı