Nostaljik Türk filmleri  |   Nostaljik Yabancı filmler  |   İstanbul AVM'ler  |   Ankara AVM'ler  |   İzmir AVM'ler  |   Kıbrıs AVM'ler  |  

Karaman

karaman (hayvan)

karaman, Orta Anadolu`da ve Erzurum`da yetiştirilen koyun ırkı. Boynu genellikle çıplak, başı dar, kulakları geniş, uzun ve sarkık olan, ağırlığı 90 kg`ı bulabilen karamanın temel özelliği yağlı, iri, iki katlı kuyruğudur: Kuyruk ağırlığı 3-15 kg arasında değişir. İki çeşidinden ak karaman, süt ve yapağı verimi bakımından kızıl karamandan üstündür. Ak karaman ile merinosun çaprazlanmasıyla üretilen çeşitten, bol ve ince yün elde edilir.

Karaman (kent) (sehir)

Karaman (kent), Karaman ilinin merkezi. Karaman kenti İç Anadolu Bölgesi`nde, Konya`nın güneydoğusunda Konya-Silifke karayolu üstünde kurulmuştur.
T A R İ H Eskiçağ`da adı Larende olan, o dönemde Kappadokia bölgesinin sınırları içinde bulunan Karaman kenti ve çevresi, daha sonraki dönemlerde Roma ve Bizans egemenliğinde kaldı. Bizans döneminde müslüman Arapların akınlarına uğrayıp,VII. ve IX. yy`larda iki kez Araplar tarafından alındı. Malazgirt Savaşı`ndan (1071) sonra Selçuklu topraklarına katıldı. Selçuklu döneminde `Larende` adıyla anılan kent, Anadolu Selçuklu devletinin parçalanmasından sonra kurulan Karamanoğulları devletinin başkenti oldu ve çok sayıda cami, medrese, vb. anıtlarla süslendi. Türkçe`nin resmî dil olarak kullanılması ilk kez bu kentte, Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından 13 Mayıs 1277`de kararlaştırıldı. XV. yy`ın ikinci yarısında Osmanlı topraklarına katı­ lan Larende, bu dönemde daha çok gelişen Konya kentinin gölgesinde kaldı (Karaman eyaletinin merkezi de Konya oldu). XIX. yy`ın sonlarında Haydarpaşa-Bağdat demiryolu hattının ulaşmasından sonra, yeniden ticaret merkezi olarak gelişti. G Ü N Ü M Ü Z D E K A R A M A N Basık birtepe üstündeki tarihsel kalenin çevresinde yayılan Karaman kentinin nüfusu 1927`deki ilk nüfus sayı­ mında 10 000`i aşmazken (8 152 nüf.), 1980`de 50 000`i (51 208), 1990`da 75 000`i aşmıştır (76 525). Cumhuriyet döneminin başlarından 1989`a kadar Konya iline bağlı Karaman ilçesinin merkezi olan kent, 1989 tarihli ve 3578 sayılı yasayla yeni kurulan Karaman ilinin merkezi olmuş, son yıllarda tarım ürünlerine dayalı besin sanayisi ve dokuma sanayisi tesisleri kurulmuştur.

Karaman (il) (sehir)

Karaman (il), Bir bölümü İç Anadolu Bölgesi`nde, (ilin kuzey kesiminde yer alan merkez ilçe ile Ayrancı ve Kâzımkarabekir ilçeleri), bir bölümü de Akdeniz Bölgesi sınırları içinde (güneyde bulunan Başyayla, Ermenek ve Sarıveliler ilçeleri) yer alan il. Yüzölçümü 9 163 km2, nüfusu 1990 sayımına gçre 217 536, merkezi Karaman kenti olan Karaman ili, 6 ilçeye ayrılmıştır: Merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kâzımkarabekir, Sarıveliler. Kuzeyde Konya, güneyde İçel, güneybatıda Antalya illeriyle sınırlı olan Karaman ilinin kuzey kesimlerinde düz görünüşlü alanlar yayılırken, güney kesimlerinde engebeler dikkati çeker. Kuzey kesimindeki düzlükler, il sınırları dışındaki Konya ovasının uzantısı olan Karaman ovasında yeralır. Ovanın kuzeybatısında, daire bi­ çimli birtaban üstüne oturmuş, yanardağ kökenli Karadağ kütlesinin yükseltisi 2 228 m`yi bulur. İlin güney ve güneydoğu kesimindeki dağ sıraları, Toroslar sistemine bağlıdır. İlin güneybatı kesimindeyse, Göksu çayı (Ermenek Göksusu) çevresinde gelişmiş kalker yapılı Ta- şeli yaylası yeralır.Şiddetli kara iklimi etkisindeki Karaman ilinde, yazlar sıcak, kışlar sert ve uzun geçer. Günümüze kadar kaydedilmiş en yüksek sıcaklık 38,7 °C (19.8.1964), en dü­ şük sıcaklıksa -26,8 °C`tır (26.1.1964). Yıllık yağış miktarı düşüktür (il merkezinde 343 mm). Yağışların son derece az olduğu iklimin sonucu olarak, doğal bitki örtüsü, otsu bozkır bitkilerinden oluşur: Yalnızca ilin dağlık kesimlerinde yer yer köknar ve sedir ağaçları ile bunlara karışmış karaçam ve ardıç ormanlarına rastlanır. İlin en önemli akarsuları, Göksu ırmağının iki önemli koli/olan Ermenek Göksusu ile Hadım Göksusu`dur (her iki suyun da, orta çığırları Karaman ilinin sınırları içindedir). Kuzey kesimindeki akarsular kısa boyludurlar; güneydeki Orta Toroslar`dan doğup, Konya kapalı havzasında kaybolur, yaz mevsiminde bütünüyle kururlar (en uzun süre su bulunduranlar İbrala deresi ve Ayrancı deresidir). Karaman ili sınırları içinde önemli doğal göl yoktur. Ayrancı deresi üstünde kurulmuş Ayrancı barajının gerisinde, küçük bir yapay göl oluşmuştur.
E K O N O M İ Karaman ilinin ekonomisi, tarıma dayanır. Ekili alanların büyük bölümü tahıl ekimine ayrılmıştır: Türkiye`nin buğday alanları arasında, Karaman ovası da önemli bir yer tutar. Ayrıca, arpa ve patates de çok miktarda ekilir. Meyvecilik (özellikle elma) ve bağcılık daha çok Ermenek ilçesinde gelişmiştir. İlin hayvan varlığı içinde koyun ve keçiler ağır basar: Akdeniz bölgesi sınırları içinde kalan kesiminde keçi, İç Anadolu sınırları içinde kalan kesimindeyse koyun sayısı daha çoktur. Yeraltı gelir kaynaklarının başlıcaları, boksit vemagnezit yatakları­ dır. İlin en önemîi sanayi kuruluşları Karaman kenti ile çevresinde toplanmıştır: Sümerbank pamuklu dokuma fabrikası; Tekel`in şarap fabrikası; yem fabrikaları; besin sanayisi kuruluşları. U L A Ş I M Karaman, Konya`dan gelerek Karaman`dan geçtikten sonra Sertavulgeçidiniaşıp,Göksu vadisini izleyerek Silifke`de Akdeniz kıyısına ulaşan önemli kara yoİu üstündedir. Ayrıca, Haydarpaşa`dan başlayıp Bağdat`a ula­ şan demiryolu da XIX. yy`ın son yıllarından bu yana Karaman`dan geçmektedir.

Karamanlılar ()

Karamanlılar, Bk. k a r a m a n o ğ u l l a r i

Konstantin Karamanlis (kisi)

Konstantin Karamanlis, Yunanlı siyasetçi (Proti 1907). Hukuk öğrenimi görüp, bir süre avukatlık yapan Konstantin Karamanlis, siyasete atılarak milletvekilliğine seçildi (1935). Çeşitli bakanlıklarda bulunup,1955`te başbakanlığa getirilerek, KıbL rıs`ı bağımsız cumhuriyet haline getiren Zürich Antlaş­ masını imzaladı (11 Şubat 1959). Partisi`nin (Radikal Milli Birlik Partisi) art arda üç seçimi de kazanmasıyla başbakanlığı 1963`e kadar sürdürerek, `Albaylar` darbesinden sonra Paris`e yerleşti. Askerî cunta görevden uzaklaştırılınca yeniden başbakanlığa getirilip (Temmuz 1974), Yeni Demokrasi Partisi`ni örgütledi ve Kasım 1974`te yapılan seçimlerde partisinin oyların % 54`ünü almasıyla yeniden başbakanlığa atandı. 1975`te krallık sisteminin korunup korunmaması konusunda bir halkoylaması düzenleyip (halkoylaması sonucunda krallık sistemi kaldırıldı), 1980`de cumhurbaşkanlığına seçildi. 1985 seçimlerini kazanan PASOK Partisi`yle gö­ rüş ayrılğından ötürü, süresi dolmadan istifa ettiyse de, 1990 seçiminde yeniden cumhurbaşkanlığına seçildi.

Karamanoğulları ()

Karamanoğulları, Anodolu`da kurulmuş Türk beyliklerinden biri. X II. y y , ortasında Karaman Bey tarafından kurulan Karamano- ğulları (Karamanlılarda denir) beyliğini, 1262`de babasının yerine geçen Mehmet Bey hızla genişletti. Moğolları iki savaşta yenerek 1277`de Konya`yı ele geçirdi. 1278`de Moğollarla çarpışırken ölmesinden sonra kardeşi Güneri Bey`in, öbür kardeşi Mahmut Bey`in, Mahmut Bey`in oğlu İbrahim Bey`in sırasıyla tahta çıktıkları, başkenti Karaman kenti olan beylik, Selçuklu devletinin ortadan kalkmasından sonra 1314`te Konya`yı ele geçirerek, Anadolu`daki en önemli Türk beyliği haline geldi. Gün geçtikçe gelişen Osmanlı beyliğine karşı Memluklara yanaşarak Anadolu egemenliği için çarpıştıysa da, Alaettin Ali Bey döneminde Osmanlı etkisine girdi ve Yıldırım Bayezit`in Alaettin Ali Bey`i öldürtmesinden sonra toprakları Osmanlı topraklarına katıldı. Yıldırım Bayezit`in Ankara Meydan Savaşı`nı yitirmesinden sonra Timur`un yeniden kurduğu beyliğin başına, 1402`de Ali Bey`in oğlu Mehmet(ll) Bey getirildi. Akkoyunlularla ve Bizansla ittifaklar yoluyla bir süre daha OsmanlIlardan bağımsız yaşamaya çalışan beylik, Bayezit II döneminin başlangıcında kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı (1483).

Kerimettin Karaman (kisi)

Kerimettin Karaman, Karamanoğulları beyi (öl. 1261 `den sonra). Karamano- ğullarının atası Nure Sufi`nin oğlu olan Kerimettin Karaman, Selçuklu devleti zayıflayınca, Konya`ya saldırdıysa (1261) da, Muinettin Süleyman Pervane`ye yenildi ve kaçmak zorunda kaldı.

KARAMAN (isim)

KARAMAN, Türkçe kökenlidir. Erkek ismi olarak kullanılır. 1. Esmer, yağız insan. 2. Güneybatı'da esen yel.

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

Bi` İlhan İrem Vardı
Bi` İlhan İrem Vardı Devamı
Komünist Başkan
Komünist Başkan Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Mısır Prensi
Mısır Prensi Devamı
Hülya
Hülya Devamı

Davetsiz
Davetsiz Devamı
Zamanın Külleri
Zamanın Külleri Devamı
Monte Carlo
Monte Carlo Devamı

Kayıp Müfreze
Kayıp Müfreze Devamı
Hoş Kaza
Hoş Kaza Devamı
Haram
Haram Devamı

Paranormal Olay
Paranormal Olay Devamı
Ölümlü Dünya
Ölümlü Dünya Devamı
Kör Kral
Kör Kral Devamı