Nostaljik Türk filmleri  |   Nostaljik Yabancı filmler  |   İstanbul AVM'ler  |   Ankara AVM'ler  |   İzmir AVM'ler  |   Kıbrıs AVM'ler  |  

Erzincan

Erzincan (sehir)

Erzincan , Erzincan ilinin merkezi. Erzincan kenti Doğu Anadolu Bölgesi`nde, Erzincan ovasının kuzey kenarı yakınında düz bir alanda kurulmuştur. Tarih. Erzincan`ın çok eski tarihi konusunda pek bilgi bulunamamakla birlikte, eski kaynaklarda adı geçen ve Fırat ırmağı kenarında yer aldığı yazılan Aziris kentinin, Erzincan`ın yerinde bulunduğu ve kentin günümüzdeki adının da buradan kaynaklandığı sanılmaktadır. Erzincan kenti ve yöresi Sasaniler ile Bizans arasında uzun süre el değiştirdikten sonra, Hazreti Ömer döneminde müslüman Araplar tarafından fethedildi. Birkaç kez yeniden BizanslIlara geçip,Malazgirt Savaşı`ndan sonra Selçuklu komutanlarından Mengücek tarafından alındı. XIII. yy`ın başlarına kadar Mengücekoğulları Beyliği`nin egemenliğinde kalıp, daha sonra Anadolu Selçuklu devletinin eline geçtiyse de, İlhanlılar tarafından işgal edildi. XIV. yy.-XVI. yy. arasında elden ele ge­ çip, Eretna Bey, Kadı Burhanettin, Karakoyunlular ve Akkoyunluların saldırılarına uğradıktan sonra, 1401`de Yıldırım Bayezit tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. Ankara Savaşı`ndan (1402) sonra eski sahiplerine verilip, XV. yy`ın başlarında Akkoyunluların yönetimine girdi. Kısa bir süre de Safevilerin yönetiminde kalıp, XVI. yy`ın başlarında Yavuz Sultan Selim tarafından kesin olarak Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı. Osmanlı yönetim örgütünde Erzurum eyaletine bağ­ lanan Erzincan kenti, XVII. yy`da Celali ayaklanmalarından büyük zarar gördü. XIX. yy`da Doğu Anadolu`ya yönelen Rus saldırıları nedeniyle önemli bir askerî üs haline getirilip, Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslartarafından işgal edildi (26 Temmuz 1916). Büyük bölümü yakılıp yıkıldıktan sonra, 26 Şubat 1918`de kurtulup, bağımsız bir mutasarrıflık merkezi oldu. GÜNÜMÜZDE ERZİNCAN Cumhuriyet döneminin başlarında aynı adlı ilin merkezi olan Erzincan`ın yapılan ilk sayıma (1927) göre 16 104 olan nüfusu, 1935 sayımında da aşağı yukarı aynı kaldı (16 144). 26/27 Aralık 1939 gecesi bir depremden büyük zarar görüp (yalnızca kentte 9 189 kişi öldü, 6 601 bina bütünüyle yıkıldı, 605 bina ağır hasar gördü), depremden sonraki ilk nüfus sayımında (1940), nüfusu 12 096`ya düştü. 1945 sayımında da nüfusu pek değiş­ medi (12 573). Depremden önceki kent, ovanın ortasında demiryolunun güneyinde yayılırken, depremden sonrası burası bütünüyle bırakılarak, istasyonun kuzeyinde, evleri tek katlı bir `geçici kent` kuruldu. Bu geçici kent 1940 1950 yılları arasında kullanıldıktan sonra, daha kuzeyde günümüzdeki kent kuruldu. 1950`den sonra Erzincan`ın nüfusu artarken (1950`de 18 043), alan açısından da yayılarak, ovanın kuzey kenarına dayandı. 1985`te 80 000`i aşan (82 616) nüfusu, 1990`da da 90 000`i aştı (91 772). Önemli bir kırık (fay) çizgisi üstünde bulunduğu için tarih boyunca birçok depremle yıkılan (en önemlileri 1047,1457,1583,1666,1784,1888 ve 1939 depremleri) Erzincan kenti, 1992`de de önemli bir depremle sarsılmış ve önemli ölçüde zarar görmüştür.

Erzincan (il) (yer)

Erzincan (il), Büyük kesimi Doğu Anadolu Bölgesi`nin Yukarı Fırat bölümünde yeralan,yalnızca kuzeybatısındaki Refahiye ilçesinin küçük birkesimi Karadeniz Bölgesi`ne taşan il. Yüzölçümü 11 903 km2, nüfusu 1990 sayımında 299 251, merkezi Erzincan kenti olan Erzincan ili, 9 ilçeye bölünmüştür: Merkez; Çayırlı; İliç; Kemah; Kemaliye; Otlukbeli; Refahiye; Tercan; Üzümlü. Kuzeyde Gümüşhane ve Bayburt, doğuda Erzurum, güneydoğuda Bingöl, güneyde Tunceli, güneybatıda Malatya, batıda Sivas, kuzeybatıda Giresun illeriyle sı­ nırlı olan Erzincan ilinin yüzeyşekilleri, kuzeyde ve gü­ neyde iki sıra halinde doğu-batı doğrultulu dağ sıraları ile bunlar arasına girmiş çukur alanlardan oluşur. İlin gü­ neyindeki yüksek sırayı Munzur dağları oluşturur. Bu dağlar, doğuda Mercan dağlarında en yüksek noktasına ulaşır (Akbaba doruğu, 3 462 m). Munzurdağlarının kuzey eteğinde bir sıra halinde uzanan çukur alanlar dizisi, doğuda Tercan ovasıyla başlar. Bu ovanın batısında, ilinr en geniş düzlüğü olan Erzincan ovası yeralır. Karasu`nun çevresinde gelişmiş olan bu ovanın tabanı, kalın bir alüvyon tabakasıyla örtülmüştür. Erzincan ovası, Sansa boğazıyla doğuya, Kemah boğazıyla batıya açılır. Kenarlarında tektonik kırıklar olduğu için, sık sık depremlerle sarsılır. Ovanın kuzeyindeki dağlar, Kuzey Anadolu dağlarının iç sıralarına bağlıdır: Çimen dağı, Sipikor dağı, Keşiş dağı, batıya doğru Refahiye dağları. Erzincan ili, kara iklimi etkisi altındadır. Kışlar soğuk geçer ve uzun sürer.Ekim ayında donlar başlar ve nisan hattâ bazı yıllar mayıs sonlarına kadar sürer. İlin merkezinde en soğuk ay ortalaması-3,4 °C, günümüze kadar kaydedilen en düşük sıcaklık -32,5 °C`tır (14.1.1950). Yazlar, ovalarda sıcak geçer. İl merkezinde en sıcak ay ortalaması 24,1 °C, günümüze kaydedilen en yüksek sıcaklık 40,5 °Ctır (1.8.1957). İl merkezinde 374 mm olan ortalama yağış, İliç`te 481 mm, Refahiye`de 558 mm`dir. İl sularının büyük bölümünü Fırat`ın iki büyük kolundan biri olan Karasu toplayarak, Basra körfezine boşaltır. Refahiye ilçesindeki küçük bir alanın suları da, Kelkit ırmağı aracılığıyla Karadeniz`e boşalır. Erzincan ilinde önemli göl yoktur. Munzur dağlarının yüksek kesimlerinde ve Keşiş (Esence) dağları üstünde küçük buzul sirki göllerine raslanır. İlin bazı dağlık kesimlerinde, seyrek olarak orman örtüsüne raslanır. Sözgelimi, Refahiye ve Tercan ilçelerinin bazı kesimleri meşe, gürgen, dişbudak ve sarıçam ormanlarıyla kaplıdır. Ovalık yerlerdeki doğal bitki örtüsü, bozkır (step) görünüşündedir. EKONOMİ Erzincan ilinde başlıca gelir kaynağı tarımdır. Tarımda en çok buğday ekilir. Tahıl ürünleri arasında ikinci sırayı arpa, üçüncü sırayı çavdar alır. Sanayi bitkilerinden yalnızca şekerpancarı yetiştirilir (şekerpancarı ekimine Erzincan Şeker Fabrikası`nın açılışından sonra başlanmış­ tır ve çoğu merkez ilçede üretilir). Baklagil çeşitlerinden fasulye yetiştiriciliği önemlidir. Ayrıca, özellikle Erzincan ovasında çeşitli meyve yetiştirilir. Ağaç sayısı bakı­ mından zerdali, dut ve kayısı ilk sıralarda gelir. Merkez, Üzümlü ve Kemaliye ilçelerinde üzüm bağları yaygındır. Üzümlü (eski adı Cimin) ilçesinin kokulu siyah üzü­ mü ünlüdür. Çayır ve otlakları bol olan Erzincan ilinde hayvancılık da tarımın yanı sıra önemli bir gelir kaynağıdır. Yeraltı gelir kaynaklarının başlıcaları arasında manganez (İliç ilçesinde), krom (Çayırlı ilçesinde), demir (İliç ilçesinde) ve linyit (Kemaliye ilçesinde) yatakları ile Tercan ve Kemah ilçelerindeki tuz yatakları sayılabilir. Sanayi kuruluşlarının en önemlileri, il merkezindeki Bez Fabrikası ile Şeker Fabrikası`dır. Ayrıca, özel kesimin bakır levha fabrikası ve tuğla-kiremit fabrikası sayı­ labilir. Bakırcılık, Erzincan`da öteden beri önemlidir; son yıllarda mutfak eşyası yapımından çok, bakırdan turistik eşya yapımına dönüşmüştür. Kemaliye ilçesinde Üretilen halılar da, Kemaliye ya da Eğin halısı adıyla büyük merkezlere gönderilir. ULAŞIM Erzurumun ulaşımında önemli rol oynayan Flaydarpa- şa-Erzurum-Kars demiryolu, il topraklarından batı-do- ğu doğrultusunda geçer (bu hat üstünde Erzincan kenti ile İliç ve Kemah ilçe merkezlerinin istasyonları vardır). İstanbul`u İran`a bağlayan önemli karayolu da Erzincan`dan geçer.

Erzincan ovası (yer)

Erzincan ovası, Doğu Anadolu Bölgesi`nin Yukarı Fırat bölümünde ova. Çevresi yüksek dağlarla çevrili olan, yaklaşık 1 200 m yükseltide yeralan Erzincan ovası, ortasından doğubatı doğrultusunda geçen Karasu tarafından sulanır. Orta kesiminde Erzincan kenti yeralır. Çeşitli tarım uygulanan ova, Kuzey Anadolu deprem çizgisi üstünde yeraldığından, tarih boyunca depremlerle sık sık sarsılmıştır.

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

Bi` İlhan İrem Vardı
Bi` İlhan İrem Vardı Devamı
Komünist Başkan
Komünist Başkan Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Aşk Denizi
Aşk Denizi Devamı
Gölge Savaşçı
Gölge Savaşçı Devamı
Malcolm X
Malcolm X Devamı

Rüya
Rüya Devamı
Savaşa Dönüş
Savaşa Dönüş Devamı

Vahşi Hayvanlar
Vahşi Hayvanlar Devamı
Cabin Fever
Cabin Fever Devamı
Vahsetin Cagrisi
Vahsetin Cagrisi Devamı

İlk Aşk
İlk Aşk Devamı
Zamanın Külleri
Zamanın Külleri Devamı
Scooby-Doo
Scooby-Doo Devamı